Warunki promocji

SUMMER SALE 2018, KATEGORIE: SUMMER 2018 -30%, WIOSNA 2018 ORAZ LATO 2018 -50%

1. Akcja Summer Sale trwa od 12 lipca 2018 roku od 09.30 do odwołania lub do wyczerpania zapasów i dla następujących kategorii, którym nadaje określony rabat:
a) summer 2018: -30%,
b) wiosna 2018: -50%
c) lato 2018: -50% .
2. Niższe ceny produktów objętych wyprzedażą będą obniżone automatycznie i będą widoczne bezpośrednio przy produkcie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień naruszających niniejszy regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania akcji.
5. Produktów objętych akcją nie obejmuje program My Ego.

Regulamin konkursu „Nie daj się przesądom”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu pod nazwą "Nie daj się przesądom" jest www.egoistin.pl "NON PLUS ULTRA" Piotr Piela o numerze NIP: 969-111-77-31, REGON: 278063953, z siedzibą w: 44-120 Bycina, ul. Szkolna 30.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").

3. Konkurs trwa wyłącznie w dniu 13.04.2018 do godziny 23.59.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z Serwisem Facebook, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami Serwisu Facebook. Odpowiedzialność Serwisu Facebook w związku z Konkursem jest zasadniczo wyłączona.

 

§ 2 Warunki udziału w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które: a) mają ukończone 18 lat, b) mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych c) wykonają zadanie konkursowe, które zostanie opublikowane 13.04.2018 r., na oficjalnym profilu egoistin.pl na portalu Facebook mieszczącego się pod adresem: https://www.facebook.com/egoistin.gliwice/

2. Spełnienie warunków zawartych w pkt. 1 niniejszego paragrafu rozumiane jest jako zgłoszenie do Konkursu.

3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy.

 

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

1.Zgłoszenia dostarczone poza okresem trwania konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

2. Konkurs odbywa się według następujących zasad:

a) Na profilu „egoistin.gliwice” na portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/egoistin.gliwice/

13.04.2018 r., pojawi się post informujący o Konkursie, w którym zostanie umieszczone zadanie konkursowe.

b) Uczestnik ma za zadanie na profilu społecznościowym Facebook „egoistin.gliwice” pod postem konkursowym (w komentarzu) opisać swoją największą modową wpadkę. Forma realizacji zadania jest dowolna (tekst, zdjęcie, kolaż i in.).

c) O wygranej decyduje komisja powołana z 2 przedstawicieli Organizatora (dalej „Jury”), a wyniki zostaną ogłoszone 16.04.2018 roku.

3. Autor wybranej przez Jury odpowiedzi (dalej: „Zwycięzca”) otrzyma nagrodę zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 2 Regulaminu. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w wiadomości prywatnej na portalu Facebook oraz poprzez oznaczenie imienia i nazwiska pod postem z pytaniem konkursowym. W terminie nie dłuższym niż 5 dni od otrzymania informacji o wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest do zgłoszenia się do Organizatora.

4. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą w określonym terminie nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją Uczestnikowi, który – w ocenie Jury – zgłosił na Konkurs kolejne najciekawsze zgłoszenie, zaraz po zgłoszeniu Zwycięzcy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 3 oraz niniejszy ust. 4.

§ 4 Nagrody

1. Sponsorem nagród w Konkursie jest www.egoistin.pl "NON PLUS ULTRA" Piotr Piela o numerze NIP: 969-111-77-31, REGON: 278063953, z siedzibą w: 44-120 Bycina, ul. Szkolna 30.

2. W konkursie przewidziano 2 (słownie: dwie) następujące nagrody dla 2 (słownie: dwóch) osób, których zgłoszenie zostało wybrane przez Jury.

a) Nagroda główna

Zwycięzca, który w ocenie Jury, przesłał na Konkurs najciekawszy pomysł realizujący zadanie konkursowe otrzyma jednorazowy imienny kod rabatowy w wysokości 25%, obowiązujący na zakupy w sklepie www.egoistin.pl

b) Nagroda pocieszenia

Osoba, która w ocenie Jury, przesłała na Konkurs drugi najciekawszy pomysł realizujący zadanie konkursowe otrzyma jednorazowy imienny kod rabatowy w wysokości 15%, obowiązujący na zakupy w sklepie www.egoistin.pl

3. Imienne jednorazowe rabaty będące nagrodami w niniejszym konkursie będzie można wykorzystać przez miesiąc od otrzymania wyników konkursu, to jest do 16.05.2018 roku. Rabaty nie obowiązują na przedmioty z kolekcji lato 2018, kolekcji Basic, kategorii outlet. Rabaty nie łączą się z żadnymi innymi kodami rabatowymi.

4. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody, nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora, który może przyznać ją Uczestnikowi, który – w ocenie Jury – zgłosił na Konkurs kolejne, po zgłoszeniach Zwycięzców, zgłoszenie na pytanie konkursowe.

5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody.

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane przez cały czas trwania Konkursu oraz w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w sposób wskazany w § 3 ust. 5 Regulaminu za pośrednictwem poczty.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji). Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni.

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na fanpage Organizatora w zakładce „Notatki” oraz na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator konkursu www.egoistin.pl "NON PLUS ULTRA" Piotr Piela o numerze NIP: 969-111-77-31, REGON: 278063953, z siedzibą w: 44-120 Bycina, ul. Szkolna 30 jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. : Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).

3.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu wyłącznie dla celów związanych z przyznaniem nagród Zwycięzcom Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora.

6. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie. Usunięcie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie.

7. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych Uczestników konkursu, dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.). Po okresie koniecznym do rozpatrzenia konkursu dane osobowe uczestników konkursu zostaną trwale usunięte.

8. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Organizatorowi licencji na wykorzystanie Zgłoszenia lub jego elementów na następujących zasadach: a. pola eksploatacji: Internet, b. terytorium: bez ograniczeń.

9. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.

SALE: WYPRZEDAŻ KOLEKCJI JESIEŃ/ZIMA 2017

1. Produkty z sezonu jesień/zima 2017 od 28 lutego 2018 roku od 8.00 będą objęte wyprzedażą do -60%. Wyprzedaż obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów.
2. Niższe ceny produktów objętych wyprzedażą będą obniżone automatycznie i będą widoczne bezpośrednio przy produkcie.

MY EGO - stałe rabaty dla klientów zarejestrowanych

1. Każdy zarejestrowany użytkownik sklepu www.egoistin.pl otrzymuje stały rabat na start w wysokości 10%.
2. Rabat naliczany jest automatycznie i widoczny jest na stronach produktów od razu po zalogowaniu się.
3. Stały rabat naliczany jest dla przedmiotów wcześniej nieprzecenionych (czyli kolekcje pochodzące z najnowszego sezonu).
4. Szczegóły dotyczące stałych rabatów w ramach programu MY EGO dostępne są tutaj.